1) مشخصات متقاضی شغل


3) وضعیت تاهل
4) مشخصات افراد تحت تکفل خانواده
نام و نام خانوادگی نسبت شغل

5) مشخصات برادران و خواهران
نام و نام خانوادگی شغل

6) تحصیلات

7) میزان تسلط به زبان های خارجی
نوع زبان مکالمه خواندن و نوشتن درک مطلب

(برای افراد اداری منظور مراجعه به بانک، تامین اجتماعی و ... می باشد)


8) تجربیات و سوابق کار
نام محل کار قبلی تلفن از تاریخ تا تاریخ آخرین سمت آخرین حقوق علت ترک کار
9) وضعیت جسمانی و موقعیت اجتماعی
10) مشخصات دو نفر که با شما نسبت خویشاوندی ندارند
نام و نام خانوادگی شغل نام محل کار تلفن ثابت تلفن همراه نشانی
11) مشخصات دو نفر از نزدیک ترین خویشاوندان
نام و نام خانوادگی شغل نام محل کار تلفن ثابت تلفن همراه نشانی