انکوباتور 

انکوباتور یک ابزار جهت آزمایشگاه‌های بیولوژی برای کشت و رشد دادن نمونه‌های زنده مانند سلول‌ها یا میکروب‌ها به کار می‌رود. کشت سلولی و میکرو ارگانیسم ها باید در محیط کنترل شده انکوباتور شوند.