دستگاه شوف بالون

از يک اجاق و مجموعه اي از شيشه آلات ساخته می‌شود، برای جداسازی مورد استفاده قرار می گيرد. دارای انواع مدل های دستگاه شوف بالون تک خانه برای بالون های 100 میلی ليتری تا 50 ليتری و يا دستگاه شوف بالون 4 و 6 خانه برای بالون های 250 و 500 ميلي ليتری و ...