کوره آزمایشگاهی

از دستگاه کوره در آزمایشگاه ها به منظور خشک کردن و استریل کردن انواع ظروف استفاده می‌شود. کوره در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا 250 درجه سانتیگراد کار می کنند