مشخصات تماس

آدرس : تهران , منطقه شش ,  خیابان فاطمی , خیابان شهيد عليرضا دائمی , کوچه شهيد طباطبایی رفيعی , ساختمان شماره بیست و هفت

آدرس الکترونيک : Info@parsfaraso.com

تماس مستقيم با مديرعامل :  Borna.Nouri@parsfaraso.com