منشور اخلاقی 4

 

منشور اخلاقی شرکت پارس فراسو

منشور اخلاقی 3

 شرکت پارس فراسو به عنوان يکی از شرکت های وارد کننده لوازم و تجهيزات آزمايشگاهی تأسيس گرديده، در قالب يك شرکت بازرگانی خصوصی موظف به رعايت اصول، موازين اخلاقی، فريضة تكريم ارباب‌رجوع و جلب رضايت آحاد مشتريان با تأسی از تعاليم آسمانی مي‌باشد و تحقق اين امر را به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذير در مسير اهداف عاليه و مقرر سازمانی و دستيابی به توسعه فضای علمی کشور عزيزمان ايران به شمار آورده و بر اساس اصل مشاركت، تمامي كاركنان خود را در اين مهم، سهيم و مسئول مي‌داند. بر همين اساس، شرکت پارس فراسو خود را متعهد ‌دانسته كه اخلاق حرفه‌ای را با لحاظ نمودن اصول مندرج در اين منشور، به نحو احسن انجام دهد .

 

 

منشور اخلاقی 1

•    خود را فردی متعهد به انجام فرامین الهی و قانونی مناسب، در رفتار خود سیره، گفتار و منش بزرگان را مبنای عمل خود قرار دهم.
•    خود را در مقابل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ، كه در مقام مشتری و ارباب‌ رجوع با شرکت به تعامل می پردازند ، مسئول و پاسخگو بدانم.
•    در انجام امور محوله با رعایت منافع شرکت در جهت منافع ملی و مصالح کشور عزیزم ایران کوشا باشم.
•    با ایمان به عنایات لایزال خالق هستی ، به ارائه خدمات به مشتریان پرداخته ، جلب رضایت آنان را سرلوحه امور خود قرار دهم.
•    مشتریان را سرمایه واقعی شرکت تلقی نمایم و منافع شرکت را در منافع مشتریان و اهداف شرکت را در اهداف توسعه کاری جستجو كنم.
•    مبنای فعالیت من به عنوان عضوی از شرکت پارس فراسو ، در تمامی سطوح، كار، تلاش و پیگیری برای دستیابی به ایرانی سرافراز است.
•    در مقام خدمت ، با خُلق و خوی نیکو و گشاده رویی برخورد كرده ، در نهایت ادب ، تواضع و دقت ، وظایف محوله را به انجام برسانم.
•    انتقادات و نظرات از سوی مشتریان را ارج نهاده ، از آن به عنوان زمینه ای سازنده در مسیر ارتقای خود و سازمان متبوع، استقبال كنم.
•    اتمام كار به معنای اقدام تلقی شده، شرح گزارش را صرفاً بعد از اتمام كار موجه خواهم دانست. نظم و انضباط اداری را در محیط کاری با عمل خود به اثبات رسانم.
•    رعایت آراستگی ظاهر و باطن را رمز موفقیت به حساب آورم.
•    از هرگونه اتلاف وقت خودداری كرده، آن را مصداق تضییع حقوق مشتریان به شمار خواهم آورد.
•    در بیان و انعکاس عملكرد خود، صادقانه رفتار نموده ، از هرگونه اقدامی كه من را از نیل به هدف والای خود منحرف سازد، پرهیز كنم.
•    همواره مصمم باشم كه خدمات خـود را با کیفیت مطلوب و به شیوه های مناسب و نوین در اختیار مشتریان شـرکت قرار دهم.
•    اعتقاد من آن است كه همواره راه بهتر و مناسب تری برای ارائه خدمات به مشتریان وجود دارد و بهبود مستمر روش های انجام كار، هدف روزمره شرکت میباشد.
•    پژوهش، تحقیق، نوآوری و خلاقیت را زمینه ساز تحقق اهداف شرکت و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای كسب موفقیت محسوب می كنم.

 

 

منشور اخلاقی 2