فلزات سنگین

دستگاه آناليز فلزات سنگين مدل IONIX

دستگاه IONIX با روش ها و تکنيک های متعدد عاري ســـازي از جــــمله ( PSA , CCSA , DPS , SQW , CYU ) قادر است نمونه هاي مختلف فلزات سنگين شامل بیست و دو عنصرسنگين را اندازه گيري كند.  اين روش ها ، اندازه گيري فلزات سنگين را ساده و مقرون به صرفه نسبت به تکنيک های مشابه مانند روش جذب  مي سازد.

  • PSA    : Potentiometric Stripping Analysis
  • CCSA  : Constant Current Anodic Stripping
  • DP : Different Pules Voltammetry  
  • SQW : Square Wave Voltammetry
  • CYU : Cyclic Voltammetry  

 

IONIX به علت دامنه کاربرد وسيع و همچنين حساسيت و دقت خيلی بالا در صنايع مختلف کاربردهای زيادی پيدا کرده است علاوه بر اين , به علت اينکه روشی جديد در الکتروشيمی می باشد همواره بر دامنه کاربرد آن افزوده می گردد. در زير به برخی از کاربردهای اين دستگاه در صنايع مختلف اشاره می گردد:

آنالیز فلزات سنگين

 

آناليز فلزات سنگين در آب و فاضلاب  : تعداد زيادی از فلزات سمی در آب نوشيدنی و زير زمينی به روش پتانسيومتری و ولتامتری با درجه بالايي از حساسيت و بدون نياز به آماده سازی نمونه قابل اندازه گيری می باشندبه عنوان مثال فلزاتی مانند : سرب , مس , کادميوم , روی , تاليم , کروم , نيکل , کبالت به طور منظم بايد در نمونه های آب تعيين مقدار گردند . لازم به ذکر است استاندارد DIN 38406  با روش ولتامتری اندازه گيری اين فلزات را با اين دستگاه تائيد نموده است .پساب , آب خوراک ديگ بخار : با روش پتانسيمتری و ولتامتری اندازه گيری بيشتر فلزات سنگين در پساب های صنعتی و شهری امکان پذير است و دستگاه IONIX با توجه به وجود ترکيبات بالای آلی در نمونه بدون هيچ مشکلی اندازه گيری را برای کاربر آسان می سازد . تمام نيروگاههای حرارتی از آب به عنوان يک سيال و واسط مرکزی برای خنک کردن و توليد بخار استفاده می کنند و تنها آب با کيفيت عالی امکان کاربری کارآمد و بدون مشکل در واحد صنعتی را تضمين می نمايد. IONIX کنترل سريع و آسان پارامتری های مهم از قبيل ميزان مس ( Copper ) , آهن ( Iron ) , روی ( Zinc ) , کبالت (  Cobalt ) را فراهم می سازد .

آناليز فلزات سنگين در خون  : يکی از کاربردهای دستگاه IONIX اندازه گيری ميزان فلزات به صورت سريع ( کمتر از ده دقیقه ) و آسان ( کاربری بسیار راحت ) برای پارامتری های مهم از قبيل ميزان مس ( Copper ) , سرب ( Lead ) , روی ( Zinc ) , و کادميوم (  Cadmium ) در خون انسان می باشد . يکی از موارد بسیار پر اهمیت هزینه نگهداری و قیمت تمام شده هر آزمون برای دستگاه IONIX می باشد که با توجه به تعرفه مشخص شده از سوی وزارتخانه استفاده از آن را برای آزمايشگاههای تشخیص طبی و بیمارستانها مقرون به صرفه کرده است.

محيط زيست : از اين دستگاه در محيط زيست برای آناليز نمونـــــه های آب، خاک، لجن، گياهان و فاضلاب استفاده می گردد .

صنايع دارويي و بيولوژيکی : از آنجا که اکثر ترکيبات دارويی دارای ساختار آلی هستند پس در صورتی که اين ترکيبات دارای گروههای عاملی که قابليت احياء شدن بر سطح قطره جيوه را داشته باشند را می توانيم بوسيله ولتامتری اندازه گيری کنيـم .

صنايع پتروشيمی و شيميايي : در محصولات آلی و فلزات ما قادر خواهيم بود ترکيبات متعددی از فلزات سنگين را اندازه بگيريم

ساير موارد :    1. آب , فاضلاب و پسابها ، 2مواد غذايي و نوشيدنيها ، 3.  صنايع شيميايي عمومی , 4. آزمايشگاههای تشخيص طبی 


در لينک های روبرو تعدادی از مقــالات ومـــطالعات انجام شده بر روی فــــلزات ســـنگين در صنايع مختلف که توسط دستگاه IONIX شرکت STEROGLASS انجام شده جهت بهره برداری قرار داده شده : 

- اندازه گيری فلزات سنگين در عـــســل   

- اندازه گيری فلزات سنگين در کنسرماهی

HTML دستگاه آناليز فلزات سنگين اتميک ابزربشن IONIX

مزايای فوق العاده استفاده از دستگاه IONIX نسبت به دستگاههای مشابه مانند اتميک ابزربشن :

1. در روش  جذب  نوری  نمي توان  بطور همزمان چند يون  فلزي  را در  يك  نمونه اندازه گيري كرد  اما در روش پتانسيومتري عريانسازي و ولتامتری توانائي سنجشهاي همزمان حداکثر 4 فلز باهم را دارد . اين مورد باعث استفـــاده حداکثری در زمـــان و کاهـش هزينه ها می گردد . به عنوان مثال می توانيد فلزاتی مانند : سرب ( Pb ) , کادميوم ( Cd ) , مس  ( Cu )و روی ( Zn ) را به صورت همزمان در يک نمونه انــدازه گيری نمائيد . 2. بر خلاف ســــاير روشهاي مشابه ، اندازه گيري برروي نمونـــه اوليه انجام مي گيرد و در اغلب مــــــوارد ، نيازي به آماده سازي اوليه ندارد . ايـــن ويژگي سبب مي شود كه اين دســــتگاه براي اندازه گـــــيريهاي رايج توسط افراد غير مجرب نيز مناسب  باشد . 3. در روش جذب اتمي نمونه كاملا" بايد عاري از ذرات باشد تا مسير پاشيدن نمونه به داخل شعله  مسدود  نگردد به همين دليل در اغلب موارد سانتريفيوژ كردن نمونه ها قبل از  سنجش  ضروري است   اما  چنين  محدوديتي در روش پتانسيومتري اصلا" وجود ندارد مانند بسياری از دستگاهها نيازی به برق سه فاز , اتاق مخصوص به خود دستگاهها , کپسول گازهای متعـــدد مانند : استيلن ،  هوا  ،  نيتروز  اكســايد , هود , کوره و .... نمی باشد . 4. روش پتانسيومتــري با دستگاه IONIX ، عريانســــــازي الكترودها ثابت و كلـــيه انـــدازه گيـــريها تـــوسط ســـه اکتـــرود روی دســـتگاه  انجام مي شود و ماننـــد روش جـــذب نيـــازی بـــه تـــعويض لامـــپ ها بـــرای هـــر عنـــصر نمی بـــاشد . 5. بر اساس روش هــــاي الكترو شيميايـــي و پتانســــيل احــــياي عناصر مي توان مقادير نـــا چـــيز فلــزات در واحـــــدهای ppb , ppt , ppm  , mg/L را در محـــلولها ( 1ppt = part per trillion = 1 ng/kg ) ، مــــورد سنـــجش قرار داد . 5. در روش های ديگر مانند جذب نوری در مواردي مزاحمتهاي آنيوني و كاتيوني وجود  دارند  به  اين  مفهوم كه حضور برخي از آنها در اندازه گيري تداخل ايجاد مي كنند . به عنوان مثال منيزيم و آلومينيوم . در حالی که در دستگاه IONIX اين مزاحمت ها وجود ندارد. 6. مطابقت روش اندازه گيری روش اندازه گيری با استانداردهای بين المللی مانند : EPA , ASTM , USP , ISO , DIN , AOAC 7. سادگي و حجم كوچك دستگاه سبب مي شود كه اندازه گيري در محل دلخواه امكان پذير باشد . 8. قيمت پايين دستگاه در مقايسه با دســــتگاههای انــــدازه گيـــــری مشــابه اتميک ابزربشن

دستگاه آناليز فلزات سنگين اتميک ابزربشن IONIX کاتالوگ

 

 

 جهت دريافت کاتالوگ دستگاه به صورت فايل PDF بر روی اين لينک کليک کنيد . 

فلزات سنگين مورد نظر لطفاً بر روی اين لينک کليک کنيد .در صورت تمايل به به دريافت قيمت دستگاه آناليز

 


محصولات پیشنهادی :