روتاری اواپراتور

روتاری اواپراتور سری Strike 300

يک دستگاه روتاری اواپراتور Rotary Evaperator که به آن دستگاه Rotavap هم گفته می شود، دستگاهی است که در آزمايشگاه های شيميايی برای برداشتن ملايم و موثر حلال ها از نمونه ها توسط تبخير، استفاده می شود. اولين سيستم روتاری اواپراتور ( تقطير در خلاء )  ساده توسط Lyman C.Craig  اختراع شد و اولين بار در سال 1957 به صورت تجاری عرضه شد و در سال 1964 به صورت انحصاری درآمد . رايج ترين نوع روتاری اواپراتورها  ، دستگاه های روميزی هستند که حجم قسمت حمام آنها حدود 6 ليتر می باشد  ، هرچند که ورژن هايي با مقياس های بزرگ 02 , 05 و 001 ليتری توسط شرکت SSALGORETS ايتاليا  نيز در دسترس هستند و به صورت پايلوت در بهره برداری های شيميايی اقتصادی ، مورد استفاده قرار گرفته اند . امروزه تجهيزات تجاری گوناگونی در دســـترس وجود دارد که دارای قابليت های اوليه هستند. تجهيزات مدرن جديد دارای ويژگی هايی از قبيل کنترل ديجيتال وکيوم ، نمايشگر ديجيتال دما و سرعت چرخش هستند. حتی در برخی از آنها ، حسگـــر دمای بخار نيز وجود دارد  که شــرکت SSALGORETS ايتـــاليا اين موارد را در محصولات خـــود لحاظ  کرده است .

بخش های اصلی يک روتاری اواپراتور ( Rotary Evaporator ) مدرن شامل :

  1. يک موتور که فـــلاسک تبخـــــير يـــــا شيـــشه کوچـــک حـــــاوی نمونه را می چـــرخانـــــد .
  2. يک مجرای بخار که هم به عنوان محور چرخش نمونه عمل می کند و هم به عنوان رابط وکيوم برای بخار شدن نمونه
  3. يک ســـــيستم پمپ وکيوم که در واقع فـــشار را در سيـــــستم روتاری اواپراتور را  کم می کند.
  4. يک حمام مایع گرم عمومـــاً از آب استـــفاده می شود . برای حرارت دادن به نمونه ای که می خواهد تبخير شود.
  5. يک کنـــدانـــسور با يک مـــارپيـــچ کــــــه از ميــــــان آن مايع خنک کننده عبور می کند.
  6. يک فلاسک جمع آوری کندانس condensate collecthng flask در پايين کندانسور برای گرفتن حلال دوبار تقطير.
  7. مکانیزم مکانیکی يـــا موتوری بـــرای بـــرداشتـــن سريع فلاسک تـــبخير از داخل حمام آب گرم.

روتاری اواپراتور

دستگاه روتاری

قیمت روتاری اواپراتور

 

دستگاه تبخير چرخشی (( تقطير در خلاء )) تمام اتوماتيک  مجهز به محفظه ايمنی و ميکروپروسســور کنـترل کننده

دستگـاه تبخيـر چرخشـي ( روتاری اواپراتور ) مدل STRIKE 300  داراي مشــــخصات فنـي عالـي و كارايـي بـــــالا بــــوده و اين مدل داراي يـــــــك طـــــراحـي كارپژوهـي مي‌ باشد. در دستگـاه مــدل STRIKE تمامـي معيارهـاي ايمنـي رعايت گـرديده است كه با دستــور العملهـاي فعلـي مربـوط به سـاخت دستگاههـا و استـاندارهـاي الكتـرو مغنـاطيس اروپا مطابقـت دارد.

 

روتاری اواپراتور آزمایشگاهی

 

اين دستگاه شامل  :

شيشـه آلاتـي بـا روكـش پلاستيكـي كـه جهـت جلوگيـري از پخش ذرات شيشـه بـه هنگـام شکستگی مـي‌باشد. هـود ايمنـي كه امنيت استفاده كننـده ( User )  را در مقـابل ذرات پــراكنده شـده شيشـه بـه هنگام شکستگی تضميـن مي كننـد.سپــر حفاظتي كه از جنس پلــي كـربنات  مي باشد كه كاملاً شفاف و بدون هيچ گيره  يا وسيله‌اي به دستگــاه متصل شده و داراي حركتي نرم و آرام ميباشد كه قابليت جداپذيري از دستگاه را ندارد. اين سپر در زماني كه بالا باشد از چـرخش فـــلاسك تبخيـر جلوگيـري مي كنــد كه ايــن امـر كاملاً دستــور العملهاي استاندارد هاي اروپا (( CE )) را تحت پوشـش قرار ميدهد.

کاتالوگ روتاری اواپراتور

ريــز پـردازه :

سيستـم ريـزپردازه نصب شده روي دستگـاه، امكـان نشان دادن پـارامتـرهاي مختلف را روي صفحـه نمايـش و نيز كنتـرل دقيـق موتـور  و ايمنـي دستگـاه را فـراهم مي آورد . ايـن سيستـم قـابليـت برنـامه ريـزي دارد بطـوريكه استفـاده كننده از دستگـاه مي تواند شــاخص هايـي را مثــل: ((تـاريخ ، زمـان ، نام استفاده كننده ، وضعيت سيستم ، غيره)) را مطابــق با قـوانين GLP كنتــرل واصـلاح نمــايد.         

كنتـرل بـا ريـز پـردازه :

دماي محفظه بن ماری تا 100 درجه سانتيگراد (( در صورت درخواست تا 200 درجه سانتيگراد ))  با دقت 1+ درجه سانتيـــــگراد کنترل خلاء توسط وکـــيــوم کنترل ( در صــــــورت در خواست ) تقــــــويم و ساعت جـهت نشــــــان دادن زمــــــــان واقعــيهمــــگوني با مقــررات GLP ( عملكردهاي بهينـه آزمايشگاهـي) قابليــــت اتصال به كامپيوتـــــــر جهت ثـــبت داده و پــــــرينت در روتـــــــاري مـــــدل 202 با پـــورت  RS232  پارامترهای عملياتي از طريق كليدهاي صفحه كنترل فقط با اشـــــاره انگـــــشت قابل برنامه ريزي هـــــستند و تمامي مـــــراتب عملياتي مــــرتبــــــــــط روي صفحه نمايشگر نشان داده مي شود. سرعت موتــور تـوسط ريــز پـردازه كنتـرل مــــــي شود كه در صــــورتيكه محــور موتور تصادفاً متـوقف گردد بصورت اتــوماتيك مــــــي تــواند مـوتـور را مجــدداً راه انـدازي نمـايد.ريــز پــردازه همچنيـن حــركت اتـوماتيك سپــر حفــــاظتي و بــالا رفتــــن شيــــــشه آلات را كنتــــــــــرل مي نمايــــد . پيامهــاي هشــــداردهنده و ايمنــي مثــــل (( افزايش دما ، كاهش ميزان خــــــلاء ، توقف چرخش ، باز شــدن اتفــــاقي سپر حفـــــــاظتي در طي مراحـــل كار و شــــكسته شدن پراب دمايي ، خرابي سنسور خلاء )) روي صفـــــــحه نمايشگر نشان داده مي شود . تمــامي پيـــــامها بـــــصورتي واضــح روي صفحـــــه نمايشگــر ظاهـــــــــــر و سيستم هشــــــــدار دهنده اكـــوستيك فـــــــــعال و اعــــــــلام خــــــطر مـــــــي نمايد.ضبــط اتــوماتيك زمـــــان واقعي عمليات در حافظه ( مرتبط با سيكلهــاي واقعي تبخير در زمان روشن بودن دستگاه)ضبط 5 سيكل آخر تبخيــر در حـافظــهكل سيستم مداري دستگاه از نوع الكتريسيته ساكن مي باشد. جهت جلوگيري از هر گونه مشكلي در زمانيكه ممكن است دستگاه عملكردي صحيح نداشته باشد ، هيچ گونه اتصالات مكانيكي و يا تجهيزات الكترومغناطيسي در آن بكار نرفته است.

 

فیلم آموزشی دستگاه روتاری اواپراتور مدل : STRIKE 300

 

 

 جهت دريافت کاتالوگ دستگاه به صورت فايل PDF بر روی اين لينک کليک کنيد . 

در صورت تمايل به به دريافت قيمت دستگاه روتاری اواپراتور آزمايشگاهی مورد نظر لطفاً بر روی اين لينک کليک کنيد .

روی این لینک کلیک کنید.جهت نیاز به تعمیر این دستگاه بر

 


محصولات پیشنهادی :