انواع شیکرهای ارلن و بالن

همزن ها شیکر خطی و دورانی

این دسته , اطلاعاتی در خصوص تمامی دستگاههای همزن شیکر خطی , دورانی و شیکر لوله ( شیکر ارلن بالن )  را به صورت جامع و تخصصی در اختیار متقاضی قرار می دهد.