loading images
LOADING IMAGES
اتاق های تست پایداری ( اتاق رشد آزمایشگاهی )

اتاق های تست پایداری ( اتاق رشد آزمایشگاهی )

Stability chambers with humidity control


برچسب ها : تگ ثبت نشده است

اتاق های تست پایداری ( اتاق رشد آزمایشگاهی )

آزمایشگاه ها برای شبیه سازی شرایط آب و هوایی متفاوت در یک محفظه بسته نیازمند اتاق های تست پایداری است. سازمان ها و شرکت ها به منظور تست اثرات شرایط محیطی نظیر تغییر دما ، رطوبت نسبی ، نور و … بر روی محصولات خود ، نیازمند آزمایش آنها در شرایط مختلف در آزمایشگاه هستند.