آون آزمیشگاهی قیمت

این سری از آون های FN دمای بسیار دقیق و ثابت را ارائه می دهند. ایق بندی سه گانه مصرف انرژی را کاهش می دهد در حالی که دمای همگن را در سراسر محفظه نگه می دارد می توانید برای دریافت آون آزمیشگاهی قیمت با همکاران ما تماس بگیرید.