اتوکلاو آزمایشگاهی چیست؟

اتوکلاو آزمایشگاهی چیست؟ دستگاه ضدعفونی کننده بخار برای استریل کردن ابزارهای جراحی و دندانپزشکی بسته بندی شده یا بسته بندی نشده،