انواع اینکوباتور

انواع انکوباتور را میتوان به  انکوباتور Co2، انکوباتور معمولی ( ساده) ، انکوباتور ديجيتال، انکوباتور ديجيتال با قابلیت برنامه ریزی اشاره کرد.