انواع بن ماری آزمایشگاهی

شامل بن ماری های اولتراسونیک - بن ماری های یخچالدار- بن ماری های شن و بن ماری های روغن است.