انواع شیکر آزمایشگاهی 

از انواع شیکر آزمایشگاهی میتوان به شیکر های لوله، شیکر های میکروپلیت، شیکر های اوربیتالی، شیکر های دورانی، شیکر های خطی، شیکر های غلتکی و شیکر های چرخشی آزمایشگاهی اشاره کرد.