انواع شیکر ارلن بالن با چرخش

این شیکر ها در ابعاد های مختلف مانند شیشه های 25، 50، 100، 250، 500، 1000 و 2000 میلی لیتری را میتواند هم بزند. 

قابلیت تنظیم سرعت تا 300 دور در دقیقه، تایمر قابل تنظیم و...