بن ماری سیر کولردار

بن ماری شیکردار برای تکان دادن های مدام شیشه آلات آزمایشگاهی با یکنواختی طراحی شده است. دارای عایق سه گانه اطراف دستگاه باعث دمای همگن و پایدار را در سرتاسر حمام آب شیکردار است. صفحه نمایش و نشانگرهای طوری طراحی شده اند که دید بسیار خوبی را به استفاده کننده از دستگاه می دهند، کاربردهای معمولی دستگاه شامل کشت بافت، انکوباسیون باکتریایی، واکنش های آنزیمی و تخمیر می باشد.