ترموبلاک آزمایشگاهی 

ترموبلاک وسیله­ ای آزمایشگاهی برای انجام تست­های مولکولی است که کاربرد آن در استخراج می باشد. طرز استفاده آن بدین گونه است که پس از ریختن معرف و آنزیم­ها در لوله آزمایشگاهی و يا لوله میکروتیوب  آن را در ترموبلاک قرار داده تا در دمای مدنظر آنزیم ها فعال گردند و فرآیندهایی مانند سنتز DNA رخ دهد. ترموبلاک ها ( حمام خشک ) در دو نوع دیجیتال و آنالوگ ارائه می گردند.