خرید و قیمت ترموبلاک

دستگاه ترموبلاک از نظر تعداد محفظه های قرارگیری لوله نیز دارای انواع مختلف می باشد, به نحوی که کاربرد بتواند برای استفاده از دستگاه از انواع لوله ها با سایز های مختلف استفاده کند. ( به عنوان مثال از لوله های 18 در  100 تا 16 در 100 و يا لوله های میکروتیوپ 0/5 , 1/5 و يا 2 میلی لیتری ) در چند سری از تولیدات کاربر این امکان را دارد تا از تعداد 1 , 2 و یا 3 بلوک برای قرار دادن لوله ها استفاده کند. 

بنابراین برای خرید و قیمت باید نوع ترموبلاک درخواستی با سایز و محفظه های لوله را در نظر گرفت.