دستگاه اینکوباتور 

دستگاه اینکوباتور یا همان انکوباتور برای کشت و رشد نمونه های زنده مانند میکروب و یا ویروس در آزمایشگاه های زیستی کاربرد دارد. این وسیله با کنترل کردن مواردی مانند میزان اکسیژن، دما، دی‌اکسید کربن و رطوبت باعث ایجاد شرایط رشد ارگانیسم های زنده میشود.

این دستگاه از مهمترین ابزار ها در زمینه آزمایش‌های زیست‌شناسی سلولی، میکروبیولوژی و غیره به حساب می آید.