دستگاه تعیین نقطه ذوب

دستگاه تعیین نقطه ذوب ( COOLING MELTING POINT ) یکی از کارآمد ترين ابزارهای آزمایشگاهی می باشد. این دستگاه باعث ذوب کردن مواد و به عبارتی تعادل در جامد و مایع یک جسم ایجاد میکند.