دستگاه تعیین نقطه ذوب قیمت

قیمت دستگاه تعیین نقطه ذوب به امکاناتی که در دستگاه وجود دارد بستگی دارد. به عنوان مثال داشتن امکان سیستم خنک کننده در دستگاه  یکی از ویژگی های خاص می شود که در دستگاه تعیین نقطه ذوب قیمت بسیار تفاوت ایجاد می کند یا مواردی مانند اتصال به کامپیوتر و بر قراری با نرم افزار و ...