شوف بالن

از يک اجاق و مجموعه اي از شيشه آلات ساخته می‌شود، برای جداسازی مورد استفاده قرار می گيرد. دارای انواع مدل های شوف بالن تک خانه برای بالن های 100 میلی ليتری تا 50 ليتری و يا شوف یالن 4 و 6 خانه برای بالن های 250 و 500 ميلي ليتری و ...