قیمت کوره آزمایشگاهی

کوره‌های آزمایشگاهی می‌توانند در برنامه‌های مختلف از جمله اتاق تمیز، جریان همرفتی، جریان هوای افقی، جو خنثی، همرفت طبیعی مورد استفاده قرار گیرند. بنا بر استفاده قیمت کوره متفاوت است.