لیست قیت سانتريفيوژ

مناسب نیازهای روزمره آزمایشگاههای کوچک و متوسط مانند جداسازی نمونه های خون، ته نشینی ذرات ادرار و سایر کاربردها