هات پلیت

یکی از تجهیزات آزمایشگاهی پرکاربرد در محیط های آزمایشگاهی می باشد که عموما بعنوان یک دستگاه حرارتی ، برای گرم کردن نمونه ها در ظروف آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.