هات پلیت آزمایشگاهی و انواع آن

 هات پلیت ساده تک خانه با صفحه چدنی با مدل هایی که نمونه دیجیتال و يا صفحه هایی مانند آلومینیوم , سرامیک و غیره می باشند متفاوت بوده و نوع کارایی متفاتی را دارا هستند