هات پلیت دیجیتال

 در هیتر دیجیتال کنترل دما متفاوت است، به این معنی که این مدل دارای نمایشگردیجیتال ( LED قرمز با پروب دمای PT 100 ) ارائه می شود که امکان کنترل دما را فراهم می کند. در هیتر آزمایشگاهی دیجیتال تمام قطعات الکترونیکی و کنترل ها به طور کامل از قسمت گرمایش جدا شده اند، بنابراین بالاترین ایمنی همه قطعات الکترونیکی تضمین شده است.