هدف دستگاه تعیین نقطه ذوب

  • هدف از آزمایش تعیین نقطه ذوب و جوش در آزمایشگاه کمک به شناسایی مواد ناشناخته است.
  • با اندازه‌گیری نقطه ذوب  یک ماده ناشناخته و مقایسه‌ آن با لیستی از نقطه ذوب مواد شناخته‌شده ‌ماده مورد نظر شناسایی کنیم.
  • هدف دیگر آن تعیین خلوص ماده است به‌طوریکه هر دامنه نقطه ذوب کوچک‌تر باشد درجه خلوص بیشتر است.