هود لامینار کلاس 2 چیست؟

هود لامینار کلاس 2 چیست؟ رای کاربردهایی با مواد غیر خطرناک، در محیطی بدون ذرات برای محافظت کامل از محصول طراحی شده است