ويژگی های ترموبلاک 

قرارگیری تک بلوک با صفحه دیجیتال

قرارگیری دو بلوک با صفحه دیجیتال و کنترل دما واحد

قرارگیری دو بلوک با صفحه دیجیتال و کنترل دما مجزا

قرارگیری سه بلوک با صفحه دیجیتال و کنترل دما واحد

قرارگیری تک بلوک همراه محفظه با صفحه دیجیتال

قرارگیری دو بلوک همراه محفظه با صفحه دیجیتال