پایه نگهدارنده و میله همزن مکانیکی آزمایشگاهی

جهت تنظیم زاویه دستگاه  و يا شکل ظرفی که در زیر دستگاه همزن آزمایشگاهی است باید پایه ای مناسب برای دستگاه همزن مکانیکی انتخاب کرد. این قطعه باعث ثابت نگهداشته شدن دستگاه در سرعت های مختلف می شود و از تکان خوردن های ناگهانی دستگاه جلوگیری می کند و همچنین شکل پایه میکسر مکانیکی به کاربر دستگاه در امکان قرار دادن ظروف مختلف را می دهد.