پره همزن دستگاه میکسر مکانیکی

با توجه به نوع محلولی که می خواهید آن را هم بزنید، نوع اسیدی يا قلیایی بودن محلول، میزان ویسکوزیته، يا شکل و نوع ظرفی که در زیر دستگاه همزن آزمایشگاهی است و یا حتی نوع هم زدن محلول باید پره ای مناسب برای دستگاه همزن مکانیکی انتخاب کرد.