کاتالوگ آون آزمایشگاهی

این سری از آون های FN دمای بسیار دقیق و ثابت را ارائه می دهند. ایق بندی سه گانه مصرف انرژی را کاهش می دهد در حالی که دمای همگن را در سراسر محفظه نگه می دارد