کاربرد کوره القایی

دستگاهی برای برنامه‌های انتقال حرارتی با ظرفیت بالا، می‌توانند در برنامه‌های مختلف از جمله اتاق تمیز، جریان همرفتی، جریان هوای افقی، جو خنثی، همرفت طبیعی مورد استفاده قرار گیرند.