کار با دستگاه تعیین نقطه ذوب

تئوری کار با دستگاه نقطه ذوب آزمایشگاهی به این شکل است که یک بلور، شامل مولکول هایی  منظم و دقیق است. هنگامی که به بلور توسط تعیین نقطه ذوب حرارت داده می شود، انرژی مولکول ها افزایش می یابد و در نتیجه ی آن، ارتعاشات مولکولی در بلور زیاد می شود، در یک دمای خاص ، جنبش مولکول ها و نیروهایی که آن را وادار به حرکت می کند، از نیروهایی که مولکول ها را درکنار یکدیگر قرار داده اند، بیش تر و زیادتر شده , یعنی بلور ذوب می شود. هنگامی که دمای ذوب فرا می رسد ، اولین مقدار جزئی مایع ظاهر می شود. در این حالت بین مایع و جامد ، تعادل برقرار می شود. به عبارتی ، دمای ذوب دمایی است که در آن حالت های جامد و مایع یک جسم در تعادل هستند.