کوره

به طور معمول ، کوره ها در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا 250 درجه سانتیگراد کار می کنند. اگرچه انواعی از دستگاههای آون هستند که تا دمای 600 درجه سانتیگراد را نیز تأمین می‌نمایند. از این دستگاه به منظور خشک کردن و استریل کردن انواع ظروف استفاده میشود