کوره چیست؟

به منظور خشک کردن و استریل کردن انواع ظروف-در محدوده حرارتی بین دمای اتاق تا 250 درجه سانتیگراد-دستگاه آون و انکوباتور با هم تفاوت دارند