مواد شیمیایی مرک

تیترازول نیتریک اسید 4 مولار

تیترازول نیتریک اسید 4 مولار با فرمول شیمیایی HNO3 و جرم مولکولی 63.01 و شماره کد کاتالوگ تیترازول نیتریک اسید 4 مولار رومیل V4468 است.

اسید نیتریک همچنین به تهیه محلول ها و معرف ها برای تجزیه و تحلیل دارویی و کنترل کیفیت کمک می کند. برخی از آزمایشگاه ها از آن برای تیتراسیون ردوکس و pH و تجزیه و تحلیل وجود ترکیبات غیر آلی در محصولات دارویی استفاده می کنند.

تیترازول نیتریک اسید 4 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول نیتریک اسید 4 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول نیتریک اسید 4 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V4468 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V4468 و دریافت قیمت تیترازول نیتریک اسید 4 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول نیتریک اسید 4 مولار  اقدام نمایید.


Nitric Acid 4M PrimAg‑TvR
HNO3 MW 63.01
Nominal concentration 4M (4N) ±0.5% @ 20°C
HNO3 252.0 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V4468M
2½LT V4468L
5LT V4468K
10LT V4468J
Dgr H:290-314-EUH071
P:280c-301+330+331-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :