مواد شیمیایی مرک

تیترازول سدیم هیدروکسید 0.5 مولار

تیترازول سدیم هیدروکسید 0.5 مولار با فرمول شیمیایی NaOH و جرم مولکولی 40.00 و شماره کد کاتالوگ تیترازول سدیم هیدروکسید 0.5 مولار رومیل V3858 است.

تیترازول سدیم هیدروکسید 0.5 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول سدیم هیدروکسید 0.5 مولار و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول سدیم هیدروکسید 0.5 مولار از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V3858 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : V3858 و دریافت قیمت تیترازول سدیم هیدروکسید 0.5 مولار از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول سدیم هیدروکسید 0.5 مولار اقدام نمایید.


Sodium Hydroxide 0.5M PrimAg‑TvR
NaOH MW 40.00
Nominal concentration 0.5M (0.5N) ±0.5% @ 20°C
NaOH 20.00 g/LT
Na2CO3 (at time of manufacture) not detected
Protect from atmospheric CO2.
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V3858M
2½LT V3858L
5LT V3858K
10LT V3858J
Dgr H:290-314
P:280c-301+330+331-305+351+338-309+310


  • CAS number و CAT number چیست و چه تفاوتی بـا هم دارند؟
  • برگه آنـالیز ( CoA ) و برگه شرایط نــگهداری ( MSDS ) چــیست ؟

محصولات پیشنهادی :