مواد شیمیایی مرک

اتانول فوق خالص کروماتوگرافی مایع UHPLC

اتانول ups

جهت دريافت برگه آنالیز اتانول UpS-ultra lc و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای اتانول UpS-ultra lc از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H317 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H317 و دریافت قیمت اتانول UpS-ultra lc از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Ethanol absolute UpS
ultra lc
(Ethyl Alcohol)
C2H5OH MW 46.07 BP 78.3°C d 0.79 CAS [64-17-5]
Assay >99.8% Water <0.1% Residue <0.0001%
UV: 205nm >10%; 220nm >50%; 240nm >80%; 250nm >95%; 270-400nm >99%
Gradient Use Test: <0.005 AU @ 260nm
Fluorescence (as quinine): 254nm <2 ppb
Application: HPLC critical gradient applications, UHPLC

2½LT H317L
Dgr H:225
P:210-233-240-403+235


 

 


محصولات پیشنهادی :