مواد شیمیایی مرک

پروپان 2 اوايل فوق خالص کروماتوگرافی مایع LC-MS

 

پروپان 2 اوال ultra lc

جهت دريافت برگه آنالیز پروپان-۲-اول و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


مشابه کالای پروپان-۲-اول از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : H626 در کمپانی Merck آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : H626 و دریافت قیمت پروپان-۲-اول از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Propan-2-ol UpS
ultra lc
(iso-Propanol, iso-Propyl Alcohol)
(CH3)2CHOH MW 60.10 BP 82.2°C d 0.78 CAS [67-63-0]
Assay >99.9% Water <0.02% Residue <0.0001%
UV: 205nm >10%; 210nm >50%; 225nm >80%; 240nm >95%; 255-400nm >99%
Acidity <0.0002 meq/g
Alkalinity <0.0002 meq/g
Gradient Use Test: 254nm <0.005 AU
Fluorescence (as quinine): 254nm <1 ppb; 365nm <1 ppb
Suitability for LC-MS passes test
Trace ionic impurities:
Ag, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn <10 ppb each
Al, Ca <25 ppb each
Na <50 ppb
Application: HPLC critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT H626M
2½LT H626L
Dgr H:225-319-336
P:210-233-305+351+338


 

 


محصولات پیشنهادی :