مواد شیمیایی مرک

تیترازول نیتریک اسید 8 مولار

تیترازول نیتریک اسید 8 مولار با فرمول شیمیایی HNO3 و جرم مولکولی 63.01 و شماره کد کاتالوگ تیترازول نیتریک اسید 8 مولاررومیل V5419 است.

اسید نیتریک همچنین به تهیه محلول ها و معرف ها برای تجزیه و تحلیل دارویی و کنترل کیفیت کمک می کند. برخی از آزمایشگاه ها از آن برای تیتراسیون ردوکس و pH و تجزیه و تحلیل وجود ترکیبات غیر آلی در محصولات دارویی استفاده می کنند.

تیترازول نیتریک اسید 8 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول نیتریک اسید 8 مولار   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول نیتریک اسید 8 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V5419 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V5419 و دریافت قیمت تیترازول نیتریک اسید 8 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول نیتریک اسید 8 مولار  اقدام نمایید.


Nitric Acid 8M PrimAg‑TvR
HNO3 MW 63.01
Nominal concentration 8M (8N) ±0.5% @ 20°C
HNO3 504.0 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V5419M
2½LT V5419L
5LT V5419K
10LT V5419J
Dgr H:290-314-EUH071
P:280c-301+330+331-305+351+338-309+310محصولات پیشنهادی :