مواد شیمیایی مرک

تیترازول دودسیل بنزن سولفونیک اسید 0.002 مولار

تیترازول دودسیل بنزن سولفونیک اسید 0.002 مولار با فرمول شیمیایی CH3(CH2)11C6H4SO3.Na و جرم مولکولی 348.48 و شماره کد کاتالوگ تیترازول دودسیل بنزن سولفونیک اسید 0.002 مولار رومیل V2543 است.

تیترازول دودسیل بنزن سولفونیک اسید 0.002 مولار

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول دودسیل بنزن سولفونیک اسید 0.002 مولار  و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول دودسیل بنزن سولفونیک اسید 0.002 مولار  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V2543 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V2543 و دریافت قیمت تیترازول دودسیل بنزن سولفونیک اسید 0.002 مولار  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول دودسیل بنزن سولفونیک اسید 0.002 مولار  اقدام نمایید.


Dodecylbenzenesulphonic Acid 0.002M PrimAg‑TvR
sodium salt
(Sodium Dodecylbenzenesulphonate 0.002M)
CH3(CH2)11C6H4SO3.Na MW 348.48
Nominal concentration 0.002M ±0.5% @ 20°C
CH3(CH2)11C6H4SO3.Na 0.6970 g/LT
Application: Determination of cationic surfactants

1LT V2543M
2½LT V2543Lمحصولات پیشنهادی :