مواد شیمیایی مرک

استاندارد ایریدیوم - Iridium 1000 ppm

استاندارد ایریدیوم با فرمول شیمیایی Ir دارای جرم مولکولی 192.22 و شماره کد کاتالوگ استاندارد ایریدیوم روميل E3IR می باشد.

استاندارد ایریدیوم

جهت دريافت برگه آنالیز استاندارد ایریدیوم و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


Iridium 1000 ppm

E3IR#

Ir AW 192.22
1000 ppm as Ir
Solute: IrCl3.3H2O
Matrix: HCl 3M
Application: AA, ICP and IC calibration
ISO 17034 accredited SI-traceable

100ml E3IR#S
500ml E3IR#P
Wng H:290-315-319-335
P:302+352-305+351+338


  مشابه کالای استاندارد ایریدیوم از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : E3IR در کمپانی Merck شماره کد 109972 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بــرای خرید ایـن کالا بـه شـــماره کـد : E3IR و دریافت استاندارد ایریدیوم از شرکت ROMIL انگلستان هـم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Water UpS
ultra lc
H2O MW 18.02 FP 0.0°C BP 100.0°C d 1.00 CAS [7732-18-5]
Residue <0.00005%
Resistivity (at time of manufacture) >18 MOhm @ 25°C
pH (at time of manufacture) 5.5-8.0 @ 25°C
TOC (at time of manufacture) <10 ppb
Gradient Use Test: 205nm <0.002 AU; 254nm <0.0005 AU
Baseline drift <0.02 AU @ 205nm
Suitability for LC-MS passes test
Trace ionic impurities:
Ag, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn <10 ppb each
Al, Ca <25 ppb each
Na <50 ppb
Filtered to 0.2 micron
Application: HPLC critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT H949M
2½LT H949Lمحصولات پیشنهادی :