مواد شیمیایی مرک

استاندارد ایریدیوم - Iridium 1000 ppm

استاندارد ایریدیوم با فرمول شیمیایی Ir دارای جرم مولکولی 192.22 و شماره کد کاتالوگ استاندارد ایریدیوم روميل E3IR می باشد.

ایریدیوم نیز در واکنش های جفت متقابل استفاده می شوند که به طور گسترده در صنعت داروسازی برای سنتز مولکول های پیچیده استفاده می شود. به عنوان مثال، جفت شدن آریل هالیدهای کاتالیز شده با ایریدیوم با آلکن ها یک روش قدرتمند برای سنتز ترکیبات فعال بیولوژیکی است.

استاندارد ایریدیوم

جهت دريافت برگه آنالیز استاندارد ایریدیوم و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید .


Iridium 1000 ppm

E3IR#

Ir AW 192.22
1000 ppm as Ir
Solute: IrCl3.3H2O
Matrix: HCl 3M
Application: AA, ICP and IC calibration
ISO 17034 accredited SI-traceable

100ml E3IR#S
500ml E3IR#P
Wng H:290-315-319-335
P:302+352-305+351+338


  مشابه کالای استاندارد ایریدیوم از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : E3IR در کمپانی Merck شماره کد 109972 می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بــرای خرید ایـن کالا بـه شـــماره کـد : E3IR و دریافت استاندارد ایریدیوم از شرکت ROMIL انگلستان هـم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا کليک بر روی اين لينک اقدام نمایید.


Water UpS
ultra lc
H2O MW 18.02 FP 0.0°C BP 100.0°C d 1.00 CAS [7732-18-5]
Residue <0.00005%
Resistivity (at time of manufacture) >18 MOhm @ 25°C
pH (at time of manufacture) 5.5-8.0 @ 25°C
TOC (at time of manufacture) <10 ppb
Gradient Use Test: 205nm <0.002 AU; 254nm <0.0005 AU
Baseline drift <0.02 AU @ 205nm
Suitability for LC-MS passes test
Trace ionic impurities:
Ag, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn <10 ppb each
Al, Ca <25 ppb each
Na <50 ppb
Filtered to 0.2 micron
Application: HPLC critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT H949M
2½LT H949Lمحصولات پیشنهادی :