مراجع و استاندارد ها

مواد مرجع ( استانداردها ) 

شرکت ROMIL  انگلستان یک تولید کننده معتبر می باشد که در خصوص ارائه استاندارد ها خود موفق به دریافت گواهی استاندارد  ISO 17034 در مواد مواد مرجع شده (CRMs) است. طیف گسترده سری  PrimAg شرکت ROMIL شامل محلول های تک عنصر و یون و همچنین چند جزئی ، مواد استوکیومتری خالص و معرف های حجمی می باشد. شرکت ROMIL امکان تولید و ارائه ترکیبات کالیبراسیون سفارشی را با توجه به نیازهای کاربر و ابزار دقیق دارد. 

راه حل های معتبر برای شیمی محض

مطابق استاندارد  ISO 17025 ، آزمایشگاه‌ها بایستی آزمایش خود را به پایداری، همگنی قابل اعتماد برسانند و این اطلاعات را ذخیره‌سازی کرده و در برنامه های CRM خود نشان دهند. یکی از ویژگی های کلیدی ISO 17034 این است که این معیارها در طرح گنجانده شده اند. بنابراین، CRMهای PrimAg نیازی به اعتبارسنجی بیشتر ندارند.