مواد شیمیایی بافر شماره 3

بافر 2 جزئی UpS-Mixes جهت LC-MS

بافر 2 جزئی شامل تری فلورواستیک اسید ( استفاده شده از کد : HA853 ) و آب خالص ( استفاده شده از کد : H949 ) به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R3702 است.

این بافر 2 جزئی که مخلوطی از آب خالص و تری فلورو استیک اسید می باشد برای استفاده در دستگاههای کروماتوگرافی و همچنین دستگاه LC-MS مناسب می باشد.  این بافر دارای کیفیت استاندارد همراه با برگه آنالیز تائید شده از طرف کمپانی سازنده ارائه می گردد و سهولت کاربری را برای استفاده کننده ایجاد می کند.

بافر 2 جزئی UpS-Mixes جهت LC-MS

جهت دريافت برگه آنالیز بافر دو جزئی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای مخلوط بافر 2 جزئی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R3702 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : R3702 و دریافت قیمت مخلوط بافر 2 جزئی از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید بافر دو جزئی  اقدام نمایید.


LC Eluant mix WT5 UpS
water with trifluoroacetic acid 0.05% ultra lc
2 components:
Water (ROMIL H949)
containing
Trifluoroacetic Acid (ROMIL HA853) 0.05% v/v
Application: Ready to use eluant for critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT R3702M
2½LT R3702Lمحصولات پیشنهادی :