مواد شیمیایی مرک

بافر 2 جزئی UpS-Mixes جهت LC-MS

بافر 2 جزئی شامل تری آمونیوم فرمات ( استفاده شده از کد : HR305 ) و آب خالص ( استفاده شده از کد : H949 ) به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R4736 است.

این بافر 2 جزئی که مخلوطی از آب خالص و تری آمونیوم فرمات می باشد برای استفاده در دستگاههای کروماتوگرافی و همچنین دستگاه LC-MS مناسب می باشد.  این بافر دارای کیفیت استاندارد همراه با برگه آنالیز تائید شده از طرف کمپانی سازنده ارائه می گردد و سهولت کاربری را برای استفاده کننده ایجاد می کند.

بافر 2 جزئی

جهت دريافت برگه آنالیز بافر دو جزئی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای مخلوط بافر 2 جزئی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R4736 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : R4736 و دریافت قیمت مخلوط بافر 2 جزئی از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید مخلوط بافر دو جزئی اقدام نمایید.


LC Eluant mix WAF3 UpS
water with ammonium formate 10mM pH 3.8 ultra lc
2 components:
Water (ROMIL H949)
containing
Ammonium Formate (ROMIL HR305) 10 mM
Eluant pH adjusted to 3.8 ±0.05 with formic acid.
Application: Ready to use eluant for critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT R4736M
2½LT R4736Lمحصولات پیشنهادی :