مواد شیمیایی مرک

بافر 2 جزئی UpS-Mixes جهت LC-MS

بافر 2 جزئی شامل متانول ( استفاده شده از کد :H411 ) و آب خالص ( استفاده شده از کد : H949 ) به شماره کاتالوگ از کمپانی رومیل R2596 است.

این بافر 2 جزئی که مخلوطی از آب خالص و متانول می باشد برای استفاده در دستگاههای کروماتوگرافی و همچنین دستگاه LC-MS مناسب می باشد.  این بافر دارای کیفیت استاندارد همراه با برگه آنالیز تائید شده از طرف کمپانی سازنده ارائه می گردد و سهولت کاربری را برای استفاده کننده ایجاد می کند.

بافر 2 جزئی

جهت دريافت برگه آنالیز بافر 2 جزئی و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای مخلوط بافر 2 جزئی از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : R2596 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


بـــــــرای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کـــد : R2596 و دریافت قیمت بافر 2 جزئی از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید بافر 2 جزئی  اقدام نمایید.


LC Eluant mix MW6 UpS
methanol/water 15:85 ultra lc
2 components:
Methanol (ROMIL H411) 15% v/v
Water (ROMIL H949) 85% v/v
Application: Ready to use eluant for critical gradient applications, LC-MS, UHPLC

1LT R2596M
2½LT R2596L
Dgr H:226-302-370
P:210-280f-309+310-403+235محصولات پیشنهادی :