مواد شیمیایی مرک

تیترازول برومات پتاسیم/برومید 0.1 نرمال

تیترازول برومات پتاسیم/برومید 0.1 نرمال با فرمول شیمیایی KBrO3 و جرم مولکولی 167.01 و شماره کد کتالوگ تیترازول برومات پتاسیم/برومید 0.1 نرمال رومیل V7391  است.

پتاسیم برومید یک نمک هالید است که معمولاً به عنوان یک داروی ضد تشنج افزودنی برای فنوباربیتال استفاده می شود، زمانی که فنوباربیتال بی اثر باشد یا به اندازه دلخواه مؤثر نباشد. همچنین ممکن است به شما اجازه دهد سطح دوز فنوباربیتال را کاهش دهید. پتاسیم بروماید نیز ممکن است در ابتدا به عنوان تنها داروی ضد تشنج استفاده شود.

تیترازول برومات پتاسیم/برومید 0.1 نرمال

جهت دريافت برگه آنالیز تیترازول برومات پتاسیم/برومید 0.1 نرمال   و یا MSDS اين کالا بر روی این لینک کلیک کنید.


مشابه کالای تیترازول برومات پتاسیم/برومید 0.1 نرمال  از کمپانی ROMIL انگلستان به شماره کد : V7391 در کمپانی Supelco آلمان شماره کد xxxx می باشد . جهت بازگشت به صفحه لیست کلی مواد شیمیایی کلیک کنید .  


برای خرید ایـــن کالا بـــه شـــماره کد : V7391 و دریافت قیمت تیترازول برومات پتاسیم/برومید 0.1 نرمال  از شرکت ROMIL انگلستان هــــم اکنون از طریق سفارش تلفنی و یا خرید تیترازول برومات پتاسیم/برومید 0.1 نرمال  اقدام نمایید.


Potassium Bromate/Bromide 0.1N PrimAg‑TvR
KBrO3 MW 167.01
Nominal concentration 0.1N (0.0167M) ±0.5% @ 20°C
KBrO3 2.784 g/LT
KBr 10 g/LT
Application: Reagent for volumetric titrimetry

1LT V7391M
2½LT V7391L
Dgr H:350
P:201-308+313محصولات پیشنهادی :